Nostryfikacje

Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM posiada uprawnienia do przeprowadzania procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni naukowych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania równorzędności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych w dziedzinie farmacji (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.08.2015 w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie kształcenia Dz.U. z dn. 24.09.2015 poz. 1467)

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wnosi do Rady Wydziału podanie wraz z następującymi załącznikami:

1. kopia dyplomu uzyskanego za granicą — oryginał do wglądu + tłumaczenie na j. polski*

2.  kopia dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument)* – oryginał do wglądu + tłumaczenie na j. polski*

3. kopia świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem nostryfikowanego dyplomu  – oryginał do wglądu*

Rada Wydziału może zażądać legalizacji dyplomu,

* tłumaczenie na j. polski dokumentów sporządza tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia uzyskanego za granicą składa do Rady Wydziału podanie wraz z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;

2) kopią rozprawy stanowiącej podstawę przyznania kandydatowi stopnia naukowego;

3) kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, o uznanie którego się ubiega;

4) życiorysem w języku polskim;

5) oświadczeniem, że stopień naukowy o którego nostryfikację kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej szkole wyższej albo innej placówce naukowej.

Rada Wydziału może zażądać:

- legalizacji dyplomu;

- przedstawienia dokumentów stwierdzających przebieg przewodu prowadzącego do nadania stopnia naukowego;

- przedstawienia wykazu publikacji stanowiących dorobek naukowy kandydata;

- tłumaczenia na język polski w/w dokumentów przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego