O Wydziale

Zanim powstał Wydział. Lata 1809-1926

Początki akademickiego kształcenia farmaceutów w Warszawie sięgają działającego w latach 1809-1817 Wydziału Akademicko-Lekarskiego, kiedy to Izba Edukacji Publicznej przyznała "patent dla JM Pana Celińskiego na profesora Farmacyi w Szkole Facultatis Medicae Warszawskiej", stwarzając tym samym podstawy do uruchomienia na wydziale Kursu Chemiczno-Farmaceutycznego. Nauczanie farmacji w ramach Kursu trwało dwa lata, obejmując historię naturalną, chemię i farmację.

Po proklamowaniu Królestwa Polskiego (1815 r.) rozpoczął działalność Królewski Uniwersytet Warszawski. Nauczanie farmacji odbywało się pod egidą Wydziału Nauk Lekarskich, w ramach Kursu Chemiczno-Farmaceutycznego.

Po upadku Powstania Listopadowego, mimo zamknięcia szkół wyższych w ramach represji carskich, władze udzieliły zezwolenia na otwarcie w Warszawie Szkoły Farmaceutycznej, którą następnie, wraz z powołaniem w 1857 r. Cesarsko-Królewskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, przekształcono w Wydział Farmaceutyczny nowej uczelni. Po utworzeniu w 1862 r. Szkoły Głównej Warszawskiej i włączeniu doń dotychczasowej Cesarsko-Królewskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej jako Wydziału Lekarskiego, nauczanie farmacji kontynuowano w formie dwuletniego Kursu Chemiczno-Farmaceutycznego.

Po upadku Powstania Styczniowego represje carskie doprowadziły do zamknięcia Szkoły Głównej. W jej miejsce w 1869 r. otwarty został Cesarski Uniwersytet Warszawski. Kształcenie farmaceutów, mające tradycyjnie już charakter dwuletniego kursu, prowadzone było w ramach Oddziału Farmaceutycznego Wydziału Lekarskiego.

W 1915 r. otwarto Uniwersytet Warszawski, w ramach którego reaktywowano Kursy Farmaceutyczne. W 1918 r. przemianowano je w Studium Farmaceutyczne na Wydziale Lekarskim UW realizujące trzyletni program studiów.

19 października 1920 r., już w niepodległej Rzeczypospolitej, wydane zostało Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie statutu Oddziału Farmaceutycznego w uniwersytetach, na mocy którego na wszystkich uniwersytetach w kraju, w tym także na Uniwersytecie Warszawskim, utworzono Oddziały Farmaceutyczne przy Wydziałach Lekarskich. Rozporządzenie zakładało, iż Oddziały Farmaceutyczne utworzono "jako organizacje przejściowe aż do chwili powstania wydziałów farmaceutycznych" jako struktur samodzielnych.

Przedwojenne losy Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1926-1939)

W dniu 29 stycznia 1926 r. minister WRiOP wydał rozporządzenie powołujące pierwszy w Rzeczypospolitej samodzielny Wydział Farmaceutyczny w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Na nowo powstałym wydziale wprowadzono studia czteroletnie.

Wydział Farmaceutyczny UW (UJP) był pierwszym w Polsce i jedynym aż do 1945 r. samodzielnym ośrodkiem akademickiego kształcenia farmaceutów o randze, prawach i przywilejach równych wydziałom innych dziedzin nauk. Mógł on, jako jedyny, promować doktorów farmacji, stanowiąc źródło kadr dla farmacji naukowej w kraju. W latach międzywojennych na Wydziale Farmaceutycznym UW studiowało 30-40% ogółu studentów farmacji w Polsce. W całej przedwojennej historii Wydziału Farmaceutycznego UW (UJP) tytuł magistra farmacji uzyskało 699 osób, w tym 220 studentów rozpoczynających naukę jeszcze w ramach Oddziału Farmaceutycznego przy Wydziale Lekarskim UW, 6 zaczynających w czasach Studium Farmaceutycznego na Wydziale Lekarskim, a 3 nawet jeszcze wcześniej za czasów Kursów Farmaceutycznych .

Tajne studia farmaceutyczne w Warszawie w latach II Wojny Światowej (1939-1945)

Wybuch II Wojny Światowej 1 września 1939 r. przerwał działalność naukową i dydaktyczną Wydziału. Tajne nauczanie studentów farmacji rozpoczęło się na jesieni 1939 r. i przechodziło różne formy organizacyjne, od pojedynczych kompletów, aż do utworzenia tajnego Wydziału Farmaceutycznego UW, który rozpoczął działalność w roku akademickim 1941/42. Na przełomie 1942 i 1943 r. nastąpiło jego połączenie z Uniwersytetem Ziem Zachodnich, który powstał dzięki inicjatywie profesorów Uniwersytetu Poznańskiego przebywających w Warszawie. Tajny Wydział Farmaceutyczny UZZ kontynuował swą konspiracyjną działalność do chwili wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Warszawskiego w okresie powojennym (1945-1950)


Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego 1945 r. Za siedzibę służyły Wydziałowi pomieszczenia Instytutu Weterynaryjnego przy ul. Grochowskiej.

Schyłek lat czterdziestych to czas ożywionej dyskusji nad dalszym kształtem studiów farmaceutycznych. Kręgi postępowe postulowały, aby czteroletnie studia farmaceutyczne o ujednoliconym w skali kraju programie, kończyły się pracą magisterską. Sugerowano także potrzebę ukierunkowania studiów, przez wyodrębnienie w ramach czwartego roku kilku specjalności.

W ciągu pięciu powojennych lat działalności Wydziału Farmaceutycznego UW tytuł magistra farmacji otrzymało 241 osób, w tym 101 absolwentów, którzy rozpoczęli studia jeszcze na przedwojennym Wydziale Farmaceutycznym UW.

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie (1950-2002)

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. Wydziały Lekarskie i Farmaceutyczne w 1950 r. zostały wyodrębnione ze struktury Uniwersytetów, tworząc niezależne Akademie Lekarskie. Tym samym Wydział Farmaceutyczny UW został przekształcony w Wydział Farmaceutyczny Akademii Lekarskiej w Warszawie, której nazwę zmieniono kilka miesięcy później na Akademię Medyczną, podporządkowaną Ministerstwu Zdrowia. W skład Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie weszły przejęte z UW Katedry i Zakłady wraz z ich majątkiem.

Po włączeniu Wydziału Farmaceutycznego do struktury Akademii wprowadzono pięcioletni program studiów farmaceutycznych, zakończonych pracą magisterską.

W drugiej połowie 1970 r. po 25 latach powojennego stłoczenia w rozrzuconych po całym mieście budynkach, przekazano Wydziałowi Farmaceutycznemu dwa pierwsze pawilony nowego gmachu na Polu Mokotowskim u zbiegu ulic Żwirki i Wigury i Banacha.

W roku 2001 Rada Wydziału podjęła uchwałę o powołaniu Farmaceutycznego Centrum Szkolenia Podyplomowego. Rok 2001 był rokiem Jubileuszu 75-lecia Warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego. Z początkiem roku akademickiego 2002/2003 rok akademicki rozpoczęli studenci nowoutworzonego kierunku - analityka medyczna. Ponadto uruchomione zostały studia wieczorowe na kierunku farmacja.

Na przestrzeni swej bogatej historii Wydział odniósł liczne sukcesy w zakresie nauki i edukacji. Do największych należy zaliczyć opracowanie i wprowadzenie do lecznictwa nowych, oryginalnych leków: Binazin i Bicordin oraz opracowanie szeregu nowych metod z zakresu syntezy i kontroli jakości leków, diagnostyki laboratoryjnej i biotechnologii.

W ciągu 76 lat dyplomy Facultas Pharmaceutica Varsoviensis otrzymało 6088 magistrów, 437 doktorów oraz 96 doktorów habilitowanych farmacji.

Vivat crescat floreat Facultas Pharmaceutica Varsoviensis!

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.