Aktualności

Międzynarodowa e-Konferencja: „Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety - identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego”

Międzynarodowa e-Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety - identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego”


„Substandard medicines, medical devices and dietary supplements - identification
and minimalisation of the public health risks”

W związku z obchodami Czwartego Światowego Tygodnia Walki ze Sfałszowanymi Lekami serdecznie zapraszamy wszystkich Zainteresowanych do udziału w Międzynarodowej e-Konferencji „Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety - identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego”, która odbędzie się online na Platformie MS Teams 9 grudnia 2021 r. w godzinach 12.30-19.30.

Czytaj dalej »

Konferencja międzynarodowa “ Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2022”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętymi badaniami nad lekiem, do udziału w konferencji międzynarodowej, która odbędzie się dnia 26-28 maja 2022 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Warszawie. Hasłem konferencji jest „Synergy of interdisciplinary innovations“, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od projektowania i modelowania, poprzez syntezę i opracowanie postaci leku do badań przedklinicznych i klinicznych. 

Więcej informacji

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Profesor Ireneusz P. Grudziński objął funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego w kadencji 2021-2024. Jest to druga kadencja Pana Profesora na tym stanowisku.

Grant NAWA

Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał Grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Kwota przyznanego dofinansowania to 242 436,00 zł.
Kierownikiem wyróżnionego projektu zatytułowanego "Różne poziomy interakcji leków – intensywny międzynarodowy program kształcenia Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" jest dr Monika Grudzień z Zakładu Chemii Leków WF WUM.
Cele projektu to: stworzenie swego rodzaju kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów i konsekwencji wielu typów interakcji zachodzących na poszczególnych etapach LADME, wzrost kompetencji nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego WUM w zakresie przygotowywania e-zajęć, komunikacji międzykulturowej oraz efektywnej komunikacji oraz rozszerzenie międzynarodowej oferty kształcenia Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Konkurs „Innowator Mazowsza”

Zapraszam Innowacyjnych Naukowców z województwa mazowieckiego do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców którzy opracowali i wdrożyli innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego. Czytaj dalej »

PhD program (cancer nanotechnology)

Zapraszamy młodych badaczy zainteresowanych nanotechnologią nowotworów (ang. cancer nanotechnology) do współpracy w ramach projektu TEPCAN finansowanego przez EEA and Norway Grants. Więcej informacji na stronie projektu pod adresem: https://tepcan.wum.edu.pl/en/news

Podręcznik „Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie”

Pracownicy Zakładu Medycyny Laboratoryjnej WF wydali nakładem PZWL Wydawnictwo Lekarskie podręcznik „Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie”. Książka pod redakcją dr hab. Olgi Ciepieli i ze współautorstwem m.in. dr Marzeny Iwanowskiej, mgr Mileny Małeckiej-Giełdowskiej i mgr Agnieszki Wiśniewskiej z Wydziału Farmaceutycznego WUM to pozycja skupiająca się na aspektach diagnostyki laboratoryjnej w miejscu opieki nad pacjentem, poruszająca ważne kwestie przygotowania pacjenta do badań, pobierania i transportu materiału biologicznego, kontroli jakości badań POCT, jak również dokładnie opisująca diagnostykę laboratoryjną kobiet ciężarnych, noworodków i niepłodności.

Czytaj dalej »

Naukowcy WUM i UW nagrodzeni w konkursie na wspólne projekty badawcze

Sześć projektów naukowców WUM i UW otrzyma dofinansowanie w 2 edycji konkursu realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, działania VI.1: „Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji”. Wsparcie, przyznane wspólnym zespołom badawczym, ma na celu zwiększenie wpływu wyników badań na naukę światową oraz zdobycia doświadczenia dotyczącego mechanizmów współpracy między obiema uczelniami.

Czytaj dalej »

IV edycja interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna

Dnia 28.05.2021 odbyła się IV edycja interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka  Medyczna – Farmacja Fizyczna organizowana przez Studenckie Koło  Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej na  Wydziale  Farmaceutycznym WUM oraz Koło Naukowe Doktorantów Dawka  LETalna działające przy Wydziale Fizyki Medycznej Uniwersytetu  Warszawskiego.

Wygłoszonych zostało 16 prezentacji oraz zaprezentowano 4 postery.

Książka abstraktowa dostępna są na http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2021-2021-05-28-20/register?fbclid=IwAR0HjRt0MfkIjhX-FaqL7QspJeTjt5HEJCxg6ixMHur_iLO2eKDJ-gC3ciY

Wykład inauguracyjny wygłosił Prof. dr hab. Marcin Sobczak.

Konferencja była objęta patronatem honorowym Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM dr hab. Joanny Kolmas oraz Dziekana Wydziału Fizyki UW Prof. dr hab. Dariusz Wasik.

Ze względu na sytuację epidemiczną, konferencja odbyła się w formie online, na platformie konferencyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyłonieni przez jury najlepsi prezentujący otrzymali nagrody rzeczowe.

W przyszłym roku planujemy organizację kolejnej edycji. Informacje zostaną umieszczone w marcu 2022 na stronie internetowej http://wmpm.fuw.edu.pl/ oraz na oficjalnej stronie Facebook Konferencji https://www.facebook.com/KFMFF/

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom tej edycji i zapraszamy do udziału za rok!

Wyróżnienie dla Koła Naukowego Farmakon

Studenckie Koło Naukowe Farmakon, którego opiekunem jest dr hab.n farm Małgorzata Wrzosek uzyskało finansowanie na realizację projektu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”, Studenckie Koło Naukowe Farmakon z Wydziału Farmaceutycznego znalazło się wśród 5 Studenckich Kół Naukowych naszej uczelni, które otrzymają dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekty otrzymły łącznie dofinansowanie w wysokości 386 553,00 zł na realizację 7 projektów w ramach programu.

Serdecznie gratulujemy naszym studentom członkom SKN Farmakon i opiekunowi, którzy są beneficjentami programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.