Tytuły i stopnie naukowe

Sprawy dotyczące nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne oraz nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne 

 prowadzi

mgr inż. Małgorzata Kośmider - Bucka

Biuro Uczelnianej Rady ds. Nauki

Dyscyplina Nauk Farmaceutycznych

Rektorat pok. 206

ul. Żwirki i Wigury 61

Warszawa

Tel:  (22) 57 20 731

e-mail: malgorzata.kosmider-bucka@wum.edu.pl

 

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 z dn. 16.04.2003r., poz.595)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe i Sportu (Dz. U. Nr 15 z dn. 15.01.2004r., poz.128)
 • Komentarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów pt. „Kryteria kwalifikacji kadry naukowej i artystycznej” z marca 2004r.
 • art. 33 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,
  w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204 poz. 1200)
 • Ustawa z dn. 11 lipca 2014r. o zmianie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 05.09.2014r., poz. 1198)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014r. (Dz. U. z dn. 14.10.2014r. poz. 1383)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 października 2015r. (Dz. U. z dn. 10.11.2015r. poz. 1842)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 3 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U. z dn. 21.06.2016r., poz. 882)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016r. (Dz. U. z dn. 30.09.2016r. poz. 1586)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018r. (Dz. U. z dn. 30.01.2018r. poz. 261)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dn. 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668)


Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.