Studium Kształcenia Podyplomowego Farmaceutów

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi kursy szkolenia ciągłego oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji szpitalnej.

 • Aby wziąć udział w kursach szkolenia ciągłego należy przysłać (e-mailem, faksem lub pocztą) wypełniony druczek zgłoszenia.

Rozpoczęcie specjalizacji

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu SpecjalizacyjnegoStudium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./fax.: 22 / 57 20 974

Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.

Ważna informacja dotycząca szkoleń za pomocą internetu !


Adres email do kontaktu : zbigniew.tkaczyk@wum.edu.plKurs szkolenia ciągłego  -  e-learning

     Szanowni Państwo,
     Rozporządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 spowodowało zawieszenie wszystkich stacjonarnych („tradycyjnych”) form prowadzenia wykładów i ćwiczeń.
     Sytuacja ta zmusiła nas do uruchomienia (zastępczo) szkoleń e-learningowych – także z zakresu szkoleń ciągłych. Na platformie www.e-learning.wum.edu.pl – na początek – jeszcze we wrześniu br., zamieszczony zostanie kurs „Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią”. Obejmuje on wykłady, dotyczące następujących zagadnień:
- Leki i ryzyko ich stosowania w czasie ciąży;
- Klasyfikacja leków pod kątem ich szkodliwości stosowania w czasie ciąży;
- Farmakoterapia wybranych chorób w przebiegu ciąży:

 • leki stosowane w leczeniu objawów przeziębienia i grypy,
 • leczenie infekcji bakteryjnych w czasie ciąży,
 • zasady leczenia depresji i lęku u kobiet w ciąży,
 • zasady leczenia schizofrenii u kobiet w ciąży,
 • leczenie padaczki u kobiet w ciąży,
 • leki stosowane w chorobach układu krążenia,
 • cukrzyca a ciąża,
 • leki stosowane w leczeniu chorób układu pokarmowego,
 • leki stosowane w leczeniu zgagi,
 • leki przeczyszczające,
 • leczenie astmy w czasie ciąży,

- Farmakoterapia porodu przedwczesnego,
- Leki a karmienie piersią.

Wykłady prezentowane będą w formie przeglądu slajdów wraz z komentarzem wykładowcy.
     Kurs dostępny będzie przez ok. 20 dni jedynie dla osób, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa. W terminie tym należy przystąpić do testu końcowego, dostępnego na tej samej platformie, po odsłuchaniu wykładów. Ukończenie kursu (zaliczenie testu) to uzyskanie 8 punktów edukacyjnych, zagwarantowanych certyfikatem, który zostanie przesłany na e-mailowy adres uczestnika.
     O rozpoczęciu dostępności kursu wszystkie zgłoszone osoby powiadomione zostaną osobnym e-mailem (komunikat taki zamieszczony będzie również na naszej stronie internetowej). Po otrzymaniu e-mailowej informacji o uzyskaniu dostępu do zasobów kursu, konieczne będzie dokonanie opłaty w wysokości 216,- zł, przelewem na nasze konto o numerze: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584.
Prosimy zatem o przysyłanie zgłoszeń (z numerem telefonu) e-mailem na adres:
    
zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl

===================================================================================

               Farmacja Szpitalna – e-learning – dostępność kursu (zawiadomienie)

     Uprzejmie informujemy, że w dniu 12. października 2020 r., od godz. 1600, na platformie naszej uczelni www.e-learning.wum.edu.pl, udostępniony zostanie kurs nr 4/SP/20 „Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne” (moduł VII), przeznaczony dla II roku specjalizacji z Farmacji Szpitalnej, obejmujący 8 godzin wykładowych. Kurs będzie dostępny do 25. października br. (do godz. 2400).
     Każdy farmaceuta otrzymał już e-mailem login i hasło, które będą umożliwiały stały dostęp do kolejnych kursów.
     Test końcowy do tego kursu znajdziecie Państwo pod nieco innym adresem internetowym:
https://www.testportal.pl/test.html?t=TBEgCzJx7fz5 – dostępny będzie w dniach 19-25. października. Prawidłowe jego rozwiązanie gwarantuje uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego ukończenie kursu. Wynik testu każdy zdający otrzyma na swój adres e-mailowy.
     Przypominamy, że przystąpienie do testu jest jednocześnie zobowiązaniem do dokonania płatności w wysokości 216,- zł, na konto WUM o numerze: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584 (tytułem: 4/SP/20 oraz imię i nazwisko uczestnika).

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Zasady prawa i norm etycznych obowiązujących w działalności apteki szpitalnej:
     a) działalność apteki szpitalnej – warunki tworzenia i funkcjonowania apteki w szpitalu, zakres usług farmaceutycznych, obowiązki i uprawnienia kierownika apteki oraz personelu fachowego, wymagania stawiane przez Inspektora Farmaceutycznego i Inspektora Sanitarnego,
     b) aktualne akty prawne obowiązujące farmaceutów szpitalnych, odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa farmaceutów, przestrzeganie zasad BHP,
     c) zasady zaopatrywania podmiotów leczniczych w produkty lecznicze i wyroby medyczne, podstawy prawa gospodarczego,
     d) zadania i funkcjonowanie Inspekcji Farmaceutycznej,
     e) prawne i etyczne aspekty kontaktów z producentami produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
     f) Kodeks etyki aptekarza RP;
2) Produkty lecznicze i wyroby medyczne w obrocie:
     a) procedura dopuszczenia do obrotu, kategorie dostępności,
     b) import równoległy, import docelowy,
     c) zasady stosowania leku poza wskazaniami,
     d) reklama leków w świetle prawa farmaceutycznego.
3) Badania kliniczne produktów leczniczych szpitalu:
     a) obowiązujące akty prawne,
     b) zadania Komisji Bioetycznej, badaczy i sponsorów,
    c) rola farmaceuty w badaniach klinicznych - ewidencja badanego produktu, przygotowanie próbek, procedury przekazywania badaczowi, raportowanie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jednocześnie informujemy, że jeszcze w październiku udostępniony zostanie kolejny kurs, nr 5/SP/20 „Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii”, (moduł I), obejmujący 16 godzin wykładowych.
    Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować e-mailem na adres:
slawomir.bialek@wum.edu.pl lub zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl


                                                                                                              Studium Kształcenia Podyplomowego
                                                                                                                   Wydział Farmaceutyczny WUM