Farmacja

Farmacja

Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym

Uzyskiwany tytuł zawodowy: magister farmacji

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 5,5 roku, czyli 11 semestrów – ostatni semestr to sześciomiesięczna praktyka zawodowa w aptece po obronie pracy magisterskiej.

Realizowany program kształcenia spełnia standardy kształcenia dla kierunku farmacja zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dn. 26.07.2019 roku.

OGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1) problematykę z zakresu dyscypliny naukowej – nauki farmaceutyczne – w stopniu zaawansowanym;

2) problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne (w tym etiologię najczęstszych jednostek chorobowych), nauki biologiczne, nauki chemiczne, a także
z dziedziny nauk społecznych – w stopniu ogólnym;

3) produkty lecznicze, substancje lecznicze i substancje wykorzystywane do wytwarzania leków, technologię farmaceutyczną, skutki działania substancji i produktów leczniczych na organizm człowieka;

4) metody i techniki badania substancji i produktów leczniczych pod względem fizykochemicznym, farmaceutycznym, farmakokinetycznym, farmakologicznym, toksykologicznym i klinicznym;

5) zasady praktycznej farmakoterapii specjalistycznej w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii i geriatrii;

6) zasady postępowania farmakoterapeutycznego i stosowania leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w procesie terapeutycznym;

7) zasady sprawowania opieki farmaceutycznej;

8) etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty.

 • W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1) sporządzać leki i oceniać ich jakość oraz prowadzić obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

2) sprawować nadzór na obrotem, przechowywaniem i stosowaniem substancji i produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

3) prowadzić badania chemiczne, farmaceutyczne, farmakologiczne, toksykologiczne oraz badania skuteczności i bezpieczeństwa substancji i produktów leczniczych;

4) wyszukiwać, analizować i interpretować informacje dotyczące substancji i produktów leczniczych;

5) wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności na rzecz pacjenta, w celu wspomagania
i nadzorowania procesów związanych ze stosowaniem leków w terapii, diagnostyce
i profilaktyce chorób;

6) udzielać porad farmaceutycznych i prowadzić opiekę farmaceutyczną;

7) wykorzystywać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji terapii, współpracując
w zespole terapeutycznym;

8) planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;

9) inspirować proces uczenia się innych osób;

10) komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego praw;

11) komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;

12) krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko.

 • W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1) nawiązywania relacji z pacjentem i współpracownikami opartej na wzajemnym zaufaniu
i poszanowaniu;

2) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów
i potrzeb edukacyjnych;

3) wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym
z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym
i wielonarodowościowym;

4) przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia, praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej;

5) prezentowania postawy etyczno-moralnej zgodnej z zasadami etycznymi i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki w praktyce zawodowej;

6) propagowania zachowań prozdrowotnych;

7) korzystania z obiektywnych źródeł informacji;

8) formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;

9) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;

10) przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

W toku studiów realizowane są następujące przedmioty:

I - GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

 • Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji: 

anatomia, biochemia, biologia molekularna, biologia z genetyką, botanika farmaceutyczna, farmakogenomika, fizjologia, immunologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, metabolizm leków, mikrobiologia, patobiochemia, patofizjologia, psychologia i socjologia, historia filozofii, historia farmacji.

 • Fizykochemiczne podstawy farmacji: 

biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, identyfikacja związków organicznych, matematyka, statystyka, technologia informacyjna.

II - GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

 • Analiza, synteza i technologia leków: 

biotechnologia farmaceutyczna, chemia leków, farmakognozja, synteza i technologia środków leczniczych, technologia postaci leku 1, technologia postaci leku 2, przemysłowa technologia postaci leku

 • Biofarmacja i skutki działania leków: 

biofarmacja, bromatologia, farmakokinetyka, farmakologia z farmakodynamiką, higiena i epidemiologia, leki pochodzenia naturalnego, toksykologia

 • Praktyka farmaceutyczna: 

farmacja praktyczna w aptece, farmakoterapia z naukową informacją o leku, ekonomika i zarządzanie w farmacji, etyka zawodu, język angielski, język łaciński, opieka farmaceutyczna, prawo farmaceutyczne, medycyna katastrof, podstawy naukowej informacji medycznej i farmaceutycznej.

oraz 

Fakultatywny blok programowy

Metodologia badań naukowych

Studentów czekają również praktyki:

 • Praktyka wakacyjna w aptece ogólnodostępnej
 • Praktyka wakacyjna w aptece szpitalnej
 • Praktyka zawodowa w aptece

Farmaceuci, czyli Absolwenci kierunku FARMACJA, wykształcają podczas studiów świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta, która poparta jest wysoko specjalistyczną wiedzą oraz zdobytymi umiejętnościami. To profesjonaliści, którzy w trosce o dobro pacjenta i szeroko rozumianą opiekę farmaceutyczną stanowią jeden z głównych filarów profilaktyki, terapii oraz farmakoterapii społeczeństwa.

Są przygotowani do pracy w: 

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej
 • instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • placówkach i instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.
 • podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzanie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • w urzędach i instytucjach działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia
 • jednostkach naukowo-badawczych związanych z badaniami nad lekiem
 • placówkach prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia
 • kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska.

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.