Farmacja

Studia jednolite magisterskie

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Trwają 5 i pół roku (11 semestrów). Program kształcenia realizowany w trakcie studiów spełnia standardy kształcenia  dla kierunku farmacja zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Poszczególne przedmioty kończą się zgodnie z programem studiów egzaminem lub zaliczeniem. Osoba kończąca studia farmaceutyczne zobowiązana jest zaliczyć wszystkie zajęcia zgodnie z programem studiów, wykonać pracę magisterską, zdać egzamin dyplomowy oraz odbyć obowiązkową sześciomiesięczną praktykę w aptece.

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje stopień magistra farmacji i jest przygotowany do pracy w:

•    aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych,
•    hurtowniach farmaceutycznych,
•    przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym
•    podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz  uprawnionych do                 wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
•    w urzędach i instytucjach działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
•    jednostkach naukowo-badawczych związanych z badaniami nad lekiem.