Analityka medyczna

Analityka Medyczna

 

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne, o profilu praktycznym.

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i obejmują 4800 godzin zajęć i praktyk zawodowych. Ukończenie studiów wymaga uzyskania 300 punktów ECTS (European Credit Transfer System).

 

Celem kształcenia na kierunku analityka medyczna jest przygotowanie kadr dla diagnostyki laboratoryjnej. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną w zakresie medycyny laboratoryjnej, co pozwala mu uzyskać prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i pracować w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Ponadto jest przygotowany do wejścia na ścieżkę rozwoju naukowego w zakresie medycyny laboratoryjnej, do pracy w instytutach naukowo-badawczych, zakładach prowadzących badania kliniczne,  jednostkach kontrolno-pomiarowych, firmach diagnostycznych.

 

Koncepcja i konstrukcja programu zakłada nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach zajęć podstawowych i profilowanych zawodowo oraz praktyk.

Studenci zobowiązani są do odbycia co najmniej 600 godzin praktyk zawodowych, w tym 480 godzin w wieloprofilowych medycznych laboratoriach diagnostycznych (MLD). Praktyki w MLD odbywają się po III oraz IV roku studiów. Student może wybrać miejsce i dokładny czas realizacji praktyki w laboratoriach, które podpisały z WUM odpowiednie porozumienia.

Absolwent studiów na kierunku analityka medyczna:

 

zna i rozumie:

a) rozwój, budowę i funkcje komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz współzależność ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby,

b) procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowymi ustrojowym, w tym zjawiska homeostazy, regulacji hormonalnej, reprodukcji oraz starzenia się organizmu,

c) podstawy biologii molekularnej, mechanizmy dziedziczenia, zaburzeń genetycznych oraz podstawy inżynierii genetycznej,

d) podstawy teoretyczne i metodyczne zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej,

e) zasady wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu metod manualnych i technik zautomatyzowanych oraz autoryzacji wyników

f) wpływ substancji egzogennych, w tym składników odżywczych, leków i używek na wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz techniki monitorowania stężenia tych związków w materiale biologicznym,

g) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

 

potrafi:

a) pobierać materiał biologiczny do badań laboratoryjnych z zachowaniem zasad aseptyki oraz oceniać jego przydatność,

b) planować i przeprowadzać laboratoryjną strategię diagnostyczną z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji,

c) wykonywać badania laboratoryjne oraz uzyskiwać wiarygodne wyniki,

d) wykorzystywać wyniki badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia,

e) rozwiązywać problemy diagnostyczne mieszczące się w zakresie dziedziny nauk medycznych,

f) doradzać w procesie diagnostycznym,

g) zarządzać i kierować medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym jego personelem,

h) określać priorytety w procesie diagnostycznym oraz konstruktywnie i na zasadzie partnerstwa współpracować w jego trakcie z lekarzem i innymi osobami związanymi z procesem diagnostyczno-terapeutycznym,

i) wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny oraz formułować opinie,

j) korzystać z wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz przepisami prawa;

k) korzystać z wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz przepisami prawa

l) planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

m) inspirować inne osoby do uczenia się

n) komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą

o) komunikować się z odbiorcami wyników badań laboratoryjnych

 

w zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

a) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

b) pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, ustalając priorytety, dbając o bezpieczeństwo własne, współpracowników i otoczenia

c) wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

d) identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego w oparciu o zasady etyczne oraz formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej

e) przestrzegania tajemnicy zawodowej i praw pacjenta

f) korzystania z obiektywnych źródeł informacji

g) formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

h) podejmowania działań zawodowych z szacunkiem do pracy własnej i innych ludzi oraz dbania o powierzony sprzęt

i) przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób

 

 

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.