Studia doktoranckie

Kierownikiem  Studium  Doktoranckiego Wydziału   Farmaceutycznego  jest
prof. dr hab. Dorota Maciejewska.

Wydział Farmaceutyczny prowadzi 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra lub jego odpowiednik i odbyli obowiązkowy staż, a w przypadku cudzoziemców – posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów oraz zakończyły postępowanie obowiązujące kandydata na studia doktoranckie.
Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydatów dokumentów, harmonogramu działań i innych kwestii organizacyjnych dostępne są na stronach internetowych WUM :Studia Doktoranckie


Obsługę administracyjną studiów doktoranckich zapewnia Biuro Obsługi Działalności Podstawowej.


Sekcja Nauczania Podyplomowego
Biura Obsługi Działalności Podstawowej pok. 218
Budynek Rektoratu
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. 57 20 218

Od 1 października 2012r. dla nowo przyjętych doktorantów będzie obowiązywał nowy program studiów doktoranckich.

Rada Programowa Studiów Doktoranckich
Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej powołała w dniu 20.02.2013 r. Radę Programową Studiów Doktoranckich.
Uwagi, komentarze i propozycje dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich można zgłaszać pocztą elektroniczną na adresy:
gorskas@interia.pl   (Sandra Górska)
oliwia.markiewicz@wum.edu.pl (Oliwia Markiewicz).

Punktacja po rekrutacji na studia doktoranckie
Wydziału Farmaceutycznego na rok akademicki 2018/2019