Nostryfikacje

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą
zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału następujące dokumenty:

 1. Wniosek w języku polskim o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru (zał. nr 1)
 2. Oświadczenie osoby o miejscu i dacie urodzenia (zał.  nr 2)
 3. Oryginał dyplomu uzyskanego zagranicą – do wglądu oraz jego kopię;
 4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument na podstawie którego osoba została przyjęta na studia
 5. Kopię suplementu do dyplomu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami;
 6. Treści programowe następujących przedmiotów: biofarmacja, bromatologia, chemia leków, farmacja praktyczna, farmakognozja, farmakokinetyka, farmakologia i farmakodynamika, synteza i technologia środków leczniczych, technologia postaci leku, toksykologia (z podaniem formy zaliczenia oraz liczby godzin kontaktowych).W przypadku braku danego przedmiotu należy wskazać, w jaki sposób treści programowe były realizowane.
 7. Streszczenie pracy magisterskiej w języku polskim zawierające następujące elementy: autor; tytuł pracy, opiekun/promotor, wstęp, cel, metodyka, wyniki i ich omówienie oraz wnioski – max. 15 stron;
 8. Oryginał pracy dyplomowej do wglądu;
 9. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych uwzględniające czas ich trwania oraz miejsce ich odbywania oraz zakres programowy;
 10. Tłumaczenia na język polski dokumentów o których mowa w pkt  3, 4, 5, 6 i 9 , które powinny być sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 11. Opinię Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie ukończenia studiów za granicą; https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontakt
 12. Legalizację dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 dokonaną przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom lub przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie działa instytucja wydająca dyplom lub Klauzulę apostille, jeżeli dokumenty zostały wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze  dnia 5.10.1961 r. (Dz.U.2005.112.938).

Uczelnia nostryfikująca za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobiera opłatę w wysokości 50% wynagrodzenia profesora (Dz.U. 2018 poz.1668 art.327 ust.6).

 

Rada Wydziału Farmaceutycznego  posiada uprawnienia do przeprowadzania procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni naukowych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania równoważności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych w dziedzinie farmacji (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopi naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. z dn. 02.10.2018 poz. 1877)

 

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia uzyskanego za granicą składa do Rady Wydziału wniosek wraz z następującymi załącznikami:

         1.         oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;

         2.         kopią rozprawy stanowiącej podstawę przyznania kandydatowi stopnia naukowego;

         3.         kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, o uznanie którego się ubiega;

         4.         życiorysem w języku polskim;

         5.         oświadczeniem, że stopień naukowy o którego nostryfikację kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej szkole wyższej albo innej placówce naukowej.

         6.         oświadczeniem osoby o miejscu i dacie urodzenia (zał.  nr 2)

 

Rada Wydziału może zażądać:

 • legalizacji dyplomu;
 • przedstawienia dokumentów stwierdzających przebieg przewodu prowadzącego do nadania stopnia naukowego;
 • przedstawienia wykazu publikacji stanowiących dorobek naukowy kandydata;
 • tłumaczenia na język polski w/w dokumentów przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub tłumacza przysięgłego.

 

Uczelnia nostryfikująca za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobiera opłatę w wysokości 50% wynagrodzenia profesora (Dz.U. 2018 poz.1668 art.328 ust.6).