Nostryfikacje

Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM posiada uprawnienia do przeprowadzania procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni naukowych uzyskanych za granicą oraz potwierdzania równorzędności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych w dziedzinie farmacji (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.08.2015 w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie kształcenia Dz.U. z dn. 24.09.2015 poz. 1467)

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu
zobowiązana jest złożyć do Rady Wydziału następujące dokumenty:

  1. Wniosek w języku polskim o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wg wzoru (zał. nr 1)
  2. Oryginał dyplomu uzyskanego zagranicą – do wglądu oraz jego kopię;
  3. Kopię suplementu do dyplomu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin ćwiczeń i wykładów oraz uzyskanymi ocenami;
  4. Treści programowe następujących przedmiotów: biofarmacja, bromatologia, chemia leków, farmacja praktyczna, farmakognozja, farmakokinetyka, farmakologia i farmakodynamika, synteza i technologia środków leczniczych, technologia postaci leku, toksykologia (z podaniem formy zaliczenia oraz liczby godzin kontaktowych).W przypadku braku danego przedmiotu należy wskazać, w jaki sposób treści programowe były realizowane.
  5. Streszczenie pracy magisterskiej w języku polskim zawierające następujące elementy: autor; tytuł pracy, opiekun/promotor, wstęp, cel, metodyka, wyniki i ich omówienie oraz wnioski – max. 15 stron;
  6. Oryginał pracy dyplomowej do wglądu;
  7. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych uwzględniające czas ich trwania oraz miejsce ich odbywania oraz zakres programowy;
  8. Tłumaczenia na język polski dokumentów o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 7 , które powinny być sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
  9. Opinię Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie ukończenia studiów za granicą; https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontakt
  10. Legalizację dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 dokonaną przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom lub przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie działa instytucja wydająca dyplom lub Klauzulę apostille, jeżeli dokumenty zostały wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze  dnia 5.10.1961 r. (Dz.U.2005.112.938).
Dokumenty należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy ul. Banacha 1  W Warszawie.

Najbliższe terminy składania wniosków wraz z dokumentami :

16.10.2017 r. - 27.10.2017 r.

19.02.2018 r. - 02.03.2018 r.

15.10.2018 r. - 26.10.2018r. 

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia uzyskanego za granicą składa do Rady Wydziału podanie wraz z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;

2) kopią rozprawy stanowiącej podstawę przyznania kandydatowi stopnia naukowego;

3) kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, o uznanie którego się ubiega;

4) życiorysem w języku polskim;

5) oświadczeniem, że stopień naukowy o którego nostryfikację kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej szkole wyższej albo innej placówce naukowej.

Rada Wydziału może zażądać:

- legalizacji dyplomu;

- przedstawienia dokumentów stwierdzających przebieg przewodu prowadzącego do nadania stopnia naukowego;

- przedstawienia wykazu publikacji stanowiących dorobek naukowy kandydata;

- tłumaczenia na język polski w/w dokumentów przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego