Nostryfikacje

NOSTRYFIKACJA

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą
zobowiązana jest złożyć w określonym terminie

WNIOSEK o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego - wg wzoru oraz dodatkowe dokumenty:

1) Kopię dyplomu ukończenia studiów (do dyplomu wymagane apostille)— oryginał do wglądu.

2) Kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów: suplement do dyplomu - wymagane apostille, programy wszystkich lat studiów (sylabusy), wykaz przedmiotów i ocen lub wyciąg z indeksu – oryginały  do wglądu.

3) Kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie, którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia - oryginał do wglądu.

4) Tłumaczenie zwykłe na jeżyk polski dokumentów, o których mowa w punktach 1,2,3,

5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wnioskowanego postępowania nostryfikacyjnego.

6) Oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia

7) W przypadku zmiany nazwiska - kopie aktu małżeństwa i tłumaczenia

Najbliższy termin składania wniosków:  od 1 września 2020 do 30 kwietnia 2021 r.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres:  dziekfoam@wum.edu.pl

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Uczelnia nostryfikująca za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.

Opłata jest pobierana niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub w kasie Uczelni w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Nostryfikacyjnej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001881

 

Procedurę przeprowadzania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie regulują:

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 REKTORA WUM Z DNIA 16 MARCA 2020 R.

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora WUM  z dnia 31.03.2020 zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020 r.