Toksykologia z elementami kryminalistyki

Studia II stopnia, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim

 

Studia na kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” trwają 2 lata (4 semestry). Uzyskanie dyplomu magistra zgodnie z wytycznymi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wymaga zdobycia przez studenta co najmniej 120 punktów ECTS (Toksykologia z elementami kryminalistyki – 121 ECTS), traktując pełny rok studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym jak odpowiednik 60 ECTS.

Nauczanie na kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” uwzględnia efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu toksykologa oraz ogólnoakademickie. Z listy wiedzy, umiejętności i kompetencji efekty kształcenia odnoszą do deskryptorów efektów kształcenia realizowanych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych (60%) i nauk medycznych (40%).

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu toksykologa. Ukończenie studiów drugiego stopnia otwiera także drogę do studiów doktoranckich dla osób zainteresowanych karierą naukową.

 

Absolwent studiów zna i rozumie:

 

1/ Losy ksenobiotyków w ustroju oraz toksykokinetykę i toksykodynamikę.

2/ Fizjologiczne modele toksykokinetyczne (PBTK), działanie genotoksyczne, kancerogenne, teratogenne oraz toksykologię rozwoju i rozrodu.

3/ Strategie badań toksykologii alternatywnej zgodnie z regułami 3R oraz zasady QSAR-TOX.

4/ Zasady prowadzenia eksperymentów toksykologicznych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych oraz metody fitoanalizy w toksykologii doświadczalnej.

5/ Zasady toksykopanomiki (OMICS) oraz toksykologii molekularnej wraz z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie toksykologicznej oraz współczesnej nanotoksykologii.

6/ Mechanizmy patologii w badaniach toksykologicznych w odniesieniu do działania toksycznego na poszczególne układy i narządy.

7/ Główne paradygmaty szacowania ryzyka wraz ze strategiami identyfikacji zagrożenia w świetle badań toksykologicznych, klinicznych i epidemiologicznych oraz główne paradygmaty doboru współczynników niepewności w procesach szacowania ekspozycji.

8/ Podstawy skalowania allometrycznego, szacowanie zależności dawka-efekt i dawka-odpowiedź, modelowanie toksykologiczne odpowiedzi hormetycznych i niehormetycznych.

9/ Charakterystykę ryzyka działania toksycznego oraz współczesną problematykę zarządzania ryzykiem.

10/ Patologię ostrych zatruć, zasady postępowania leczniczego w ostrych zatruciach, stosowane odtrutki oraz rolę i znaczenie badań toksykologicznych w toksykologii ostrych zatruć.

11/ Specyfikę analizy toksykologicznej w różnych działach toksykologii.

12/ Zespoły specyficznych objawów klinicznych wywołanych truciznami chemicznymi i biologicznymi.

13/ Historię i definicje dopingu, reguły prawne obowiązujące w sporcie wraz z listą substancji i metod zabronionych w sporcie.

14/ Działania niepożądane substancji dopingujących oraz etapy kontroli dopingowej.

15/ Diagnostykę zespołów ostrej śmierci z zatrucia oraz wykładniki patomorfologiczne w diagnostyce i ocenie toksykologiczno-sadowej.

16/ Metodologię wyznaczania najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS).

17/ Działanie toksyczne mieszanin ksenobiotyków.

18/ Podstawy toksykologiczne chorób zawodowych.

19/ Ideę żywności genetycznie modyfikowanej.

20/ Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety.

21/ Bezpieczeństwo żywności i żywienia.

22/ Chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

23/ Metodologię stosowaną w badaniach toksykologii środowiskowej i ekotoksykologii.

24/ Prawodawstwo toksykologiczne w wymiarze unijnym w obszarach przedklinicznych i klinicznych badań innowacyjnych leków, procesach rejestracyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i pozamedycznych, bezpieczeństwa stosowanych wyrobów kosmetycznych.

25/ Bezpieczeństwo chemiczne - REACH.

26/ Zasady Toxicovigilance – bezpieczeństwo rynkowe produktów leczniczych i wyrobów oraz prawodawstwo krajowe i unijne oraz konwencje międzynarodowe w tym zakresie

27/ Definicję produktów leczniczych substandardowych i sfałszowanych oraz definicję dopalaczy.

28/ Zagadnienia farmakoekonomiki związane z bezpieczeństwem konsumenta i marketingiem przemysłowym.

29/ Zasady bibliografii i bibliometrii naukowej z metodologią badań naukowych.

 

Absolwent studiów potrafi:

 

1/ Zdefiniować podstawowe paradygmaty toksykologiczne.

2/ Zbadać i opisać pod względem toksykokinetycznym i toksykodynamicznym losy ksenobiotyków w ustroju.

3/ Opracować modele toksykokinetyczne oraz wykorzystać właściwe metody toksykometryczne w badaniach ksenobiotyków.

4/ Wykonać modelowanie komputerowe in silico w zakresie oceny potencjału toksycznego ksenobiotyków.

5/ Opracować i zwalidować fizykochemiczne, biologiczne i instrumentalne metody analizy toksykologicznej oraz zastosować narzędzia bioinformatyczne i przeprowadzić wnioskowanie statystyczne w toksykologii.

6/ Ocenić wpływy ksenobiotyków na poszczególne układy i narządy.

7/ Identyfikować zagrożenie chemiczne, biologiczne i fizyczne, prognozować dawkę na podstawie ekstrapolacji wewnątrz- i międzygatunkowych, wykonać szacowanie ekspozycji z oceną narażenia w populacjach niskiego i wysokiego ryzyka.

8/ Szacować zależności toksykologiczne typu dawka-efekt i dawka-odpowiedź w modelach liniowych i nieliniowych.

9/ Scharakteryzować ryzyko działania toksycznego ksenobiotyków wykazujących działanie progowe i bezprogowe.

10/ Scharakteryzować działanie toksyczne różnych grup ksenobiotyków wywołujących zatruciach.

11/ Rozpoznać zespoły specyficznych objawów klinicznych (toksydromy).

12/ Wskazać metody odtrucia i zaproponować odtrutki oraz udzielić pierwszej pomocy w zatruciu.

13/ Wybrać i zastosować odpowiednie metody analityczne w zależności od działu toksykologii.

14/ Intepretować wyniki badań analitycznych i egzekwować zasady i regulacje prawne.

15/ Interpretować wyniki toksykologii sądowej w sprawach karnych.

16/ Ocenić toksyczność substancji przemysłowych oraz ocenić narażenie na substancje rakotwórcze w przemyśle.

17/ Rozróżniać biomarkery ekspozycji, efektu i wrażliwości.

18/ Określić zanieczyszczenia chemiczne żywności oraz ocenić toksyczność substancji dodatkowych i zanieczyszczeń żywności.

19/ Ocenić wystąpienie potencjalnych interakcji lek-żywność.

20/ Oszacować ryzyko zdrowotne w warunkach narażenia środowiskowego na substancje chemiczne.

21/ Interpretować zapisy regulacji toksykologicznych w wymiarze krajowym i unijnym w odniesieniu do produktów medycznych i pozamedycznych.

22/ Interpretować zasady Toxicovigilance.

23/ Wdrażać w życie aspekty etyczne zawodu toksykologa.

24/ Interpretować przepisy karne kodeksowe i pozakodeksowe oraz zapisy prawne regulujące prace biegłego toksykologa.

25/ Interpretować zapisy ustaw i regulacji w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, żywności i żywienia, kosmetyków i innych wyrobów pozamedycznych.

26/ Interpretować zapisy ustaw i regulacji dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii oraz dopingowi w sporcie.

27/ Przygotować protokół z badań analitycznych jako elementu konstytutywnego opinii biegłego.

28/ Interpretować podstawowe zagadnienia farmakoekonomiczne.

29/ Interpretować dane w zakresie bezpieczeństwa produktów i zagrożenia konsumentów.

30/ Przeprowadzić ocenę rynku pod kątem określonego produktu.

31/ Planować i wykonywać eksperymenty toksykologiczne oraz opracowywać i interpretować ich wyniki.

32/ Gromadzić dane bibliograficzne i poprawnie się nimi posługiwać.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 

1/ Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretyczno-metodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny doniesień naukowych; ma nawyk ciągłego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej za pomocą dostępnych źródeł wiedzy

2/ Potrafi krytycznie ocenić własną wiedzę i racjonalnie ją poszerzać i rozbudowywać dla potrzeb przeprowadzanych ocen technologii medycznych; w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów

3/ Utożsamia się z wartościami, celami i zasadami związanymi z pracą toksykologa, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizacji zadań

4/ Okazuje dbałość o prestiż związany w wykonywaniem zawodu i przestrzega zasad etyki zawodowej; kieruje się właściwie pojętą solidarnością zawodową; widzi potrzebę przynależności do organizacji społecznej użyteczności związanych z zawodem

 

Predyspozycje zawodowe

 

Absolwent kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” zdobywa w toku dwuletnich studiów magisterskich (II stopnia) gruntowne wykształcenie teoretyczne i praktyczne predysponujące go między innymi do podejmowania aktywności zawodowej w następujących placówkach: (1) laboratoriach toksykologicznych środowiska akademickiego, instytutów naukowo-badawczych i laboratoriach toksykologii przemysłowej, (2) laboratoriach diagnostyki toksykologicznej działających w różnych sektorach zdrowia publicznego (szpitale i kliniki z oddziałami ostrych zatruć, zakłady medycyny sądowej), (3) laboratoriach toksykologicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (laboratoria toksykologiczno-kryminalistyczne powiązane z Policją i organami ścigania oraz Biurem Ochrony Rządu), (4) laboratoriach toksykologii wojskowej, w tym laboratoriach toksykologicznych NATO, (5) laboratoriach toksykologicznych nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, (6) laboratoriach toksykologii żywieniowej i kosmetologii, (7) laboratoriach kontroli jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych, (8) laboratoriach kontroli antydopingowej, (9) laboratoriach toksykologicznych monitoringu środowiskowego, w tym środowiska pracy i środowiska przyrodniczego, (10) laboratoriach toksykologii weterynaryjnej i nadzoru weterynaryjnego, (11) laboratoriach toksykologicznych firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz firm badawczo-rozwojowych, (12) organach administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem krajowych i zagranicznych urzędów rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, (13) nadzorze farmaceutycznym, (14) urzędach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, (15), krajowych i unijnych placówkach i agendach FAO/WHO, (16) instytucjach unijnych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym Europejskiej Agencji Leków (EMA), Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA), Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), agendach Komisji Europejskiej ds. toksykologii i bezpieczeństwa chemicznego, komisjach ds. bezpieczeństwa działających w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskim Dyrektoriacie ds. Jakości Leków (EDQM), Europejskim Referencyjnym Laboratorium ds. Toksykologii Alternatywnej (ECVAM), Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji (ICH), (17) krajowych i unijnych urzędach kontroli i monitoringu bezpieczeństwa rynku i konsumentów, (18) instytucjach opiniujących zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, (19) firmach konsultingowych oraz (20) grupach i zespołach doradztwa strategicznego. Magisterium w naukach toksykologicznych stwarza ponadto absolwentom kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” szerokie możliwości podejmowania dalszej nauki i specjalizacji w różnych dyscyplinach toksykologicznych i naukach pokrewnych, w tym kontynuowania aktywności naukowej w kierunku uzyskania stopnia naukowego doktora.

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.