Jubileuszowa Konferencja „Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii”

W dniu 14 lutego 2011 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej odbyła się uroczysta Jubileuszowa Konferencja nt. Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii, zorganizowana z okazji 50-lecia działalności naukowo-dydaktycznej. Na zaproszenie Prof. Dariusza Sitkiewicza obecnego Kierownika i Prof. Jana Pachecka wieloletniego Kierownika Katedry na Konferencję przybyły Władze Uczelni: Prof. Sławomir Majewski – Prorektor ds. Nauki, Pani Małgorzata Kozłowska – Kanclerz, Pani Katarzyna Szczęśniak – Kwestor, Prof. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, Prof. Marek Naruszewicz – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji oraz byli i obecni Pracownicy Katedry, a także zaproszeni Goście, wśród których znaleźli się kierownicy instytucji współpracujących z Katedrą. W konferencji wzięła również udział Pani dr Izabela Tysarowska, żona, synowie i wnuki twórcy Katedry Biochemii Prof. Wiesława Tysarowskiego.

Zebranych przywitali Prof. Dariusz Sitkiewicz i Prof. Jan Pachecka, a następnie Prof. Sławomir Majewski Prorektor ds. Nauki przeczytał list gratulacyjny od JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Marka Krawczyka. Następnie w trakcie konferencji zostały wygłoszone cztery wykłady. O historii Katedry mówił Prof. Jan Pachecka w wykładzie pt. Dzieje Katedry Biochemii na Warszawskim Wydziale Farmaceutycznym. Kolejnym wykładowcą była Pani Prof. Joanna Rytka z Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, pierwszy pracownik Katedry zatrudniony przez Prof. Wiesława Tysarowskiego w roku 1960. Pani Profesor wygłosiła bardzo ciekawy wykład nt. Kariery drożdży piekarskich, które były obiektem badań Katedry prowadzonych w latach 60-tych. Perspektywy rozwoju Katedry przedstawił Prof. Dariusz Sitkiewicz obecny Kierownik. Ostatni wykład pt. Osoczowy miRNA208 jako biomarker uszkodzenia mięśnia sercowego wygłosiła Pani Mgr Agnieszka Zajkowska najmłodszy pracownik Katedry. Po zakończeniu Konferencji w Katedrze odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Prof. dr hab. Wiesławowi Tysarowskiemu.

Fot.: Michał Teperek

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.